Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
GIỔ CHA, KHÓC THẦY
Hôm nay ngày giổ Cha
Cũng là ngày Thầy mất
Ngoài trời tuy không mưa
Trong lòng con thổn thức.
Cha ân dày dưỡng dục
Thầy nghĩa cả quy y
Đồng ngụ nhà Tam Bảo
Đồng trú thành Giác tri.
Đạo, đời tâm tiệm đốn
Tăng tục hạnh vuông tròn
Cha vui miền An dưỡng
Thầy tịch cõi thường chơn.

 


Vào mạng: 4-10-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang