Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Kinh Hiền Ngu
Thích Trung Quán dịch

Mục lục 46 phẩm kinh Hiền Ngu

1. Phạm Thiên thỉnh Pháp
2. Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa đem thân cho cọp ăn.
3. Hai người dòng Phạm Chí thụ pháp bát quan trai.
4. Đi ở lấy công cúng dàng.
5. Thần bể với người đi buôn.
6. Cầu tự.
7. Thái Tử Tu Xà Đề.
8. Cô Kim Cương
9. Tỷ Khưu Kim Tài
10. Hoa Thiên
11. Tỷ Khưu Bảo Thiên
12. Sàn Đề Bà La
13. Vua Từ Lực cho huyết
14. Hàng phục Lục Sư
15. Cứ Đà thí thân
16. Vua Đại Quang Minh
17. Ưu Ba Tư Na
18. Xuất gia công đức
19. Sa Di hộ Giới
20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi
21. Hai vợ chồng nghèo
22. Bà lão bán nghèo

 

23. Kim Thiên
24. Trùng Tín
25. Tán Đàn Ninh
26. Bố thí đầu
27. Bố thí mắt
28. Năm trăm người mù
29. Phú Na Kỳ
30. Ni Đề
31. Đại Kiếp Tân Ninh
32. Tỷ Khưu Ni Vi Diệu
33. Lê Kỳ Di
34. Thiết đầu La Kiện Ninh
35. A Du Ca
36. Bảy Lọ vàng
37. Sai Ma
38. Cái Sự
39. Đại Thí tát biển
40. A Nan Tổng Trì
41. Ưu Bà Tư
42. Con ngộ sát cha
43. Tu Đạt làm Tinh Xá
44. Lặc Na Sà Gia
45. Cá trăm đầu
46. Tịnh Cư Thiên
Computer typing: Hoa Giác
Chân thành cảm ơn Thầy Nguyên Tạng đã gởi tặng phiên bản điện tử.
ĐPNN, 25-9-2000

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về mục "Kinh điển"

Đầu trang